آموزش راه اندازي وقفه خارجي میکروکنترلر STM32

در اين بخش از آموزش راه اندازي و استفاده از وقفه خارجي متصل به پين A0 آموزش داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,