بررسی فایل MSP

در اين آموزش فايل MSP كه به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار CUBEMX ساخته شده است و زير برنامه هاي راه اندازي اوليه واحد هاي جانبي در آن ميباشد توضيح داده ميشود.در ادامه اين آموزش زير تابع مربوط به فراخواني وقفه ها توضيح داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,