بررسی پین های مختلف میکروکنترلر با نرم افزار CUBEMX

در این فیلم آموزشی پس از انتخاب میکروکنترلر STM32F401RE پین های مختلف میکروکنترلر بروی نرم افزار CUBEMX توضیح داده میشود و پین های تغذیه و BOOT توضیح داده میشود
سپس نحوه انتخاب هر پین توضیح داده میشود که هر پین میکروکنترلر به چه شکل میتواند به واحد جانبی میکروکنترلر (peripheral) میتوان انتخاب کرد و همچنین توضیح داده میشود ممکن است با خطاهایی مواجه شویم.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,