بررسی کامل واحد RCC

در اين بخش ابتدا در مورد واحد RCC توضيحاتي تكميلي داده ميشود و سپس نحوه اضافه و كم كردن پريفرال هاي مختلف به پروژه در نرم افزار CUBEMX آموزش داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
برد آموزشي ARM 
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,