برنامه چشمک زن میکروکنترلر STM32

در بخش قبل از اين فصل در نرم افزار CUBEMX پين متصل به ديود نوراني به صورت خروجي تعريف شد و پروژه مربوط به آن ساخته شد.
در اين بخش با استفاده از پروژه توليد شده در بخش قبل ميخواهيم شروع به كد نويسي براي پين مربوطه را انجام دهيم به صورتي كه بتوانيم آن پين را باستفاده از دستورات كتابخانه هاي HAL به حالت Toggel با تاخير 500 ميلي ثانيه در بياوريم.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,