تنظيمات ساخت پروژه CUBEMX

در اين بخش در ادامه توضيحات بخش قبل تنظيمات مربوطه براي ساخت پروژه آموزش داده ميشود.
همچنين در پروژه ساخته شده بخشهاي مختلف آن توضيح داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,