توضیح توابع کتابخانه GPIO

در اين بخش با توجه به توضيحات داده شده در خصوص واحد GPIO ميكروكنترلر STM32 وارد محيط برنامه نويسي شده و در داخل برنامه توابع واحد GPIO توضيح داده ميشود.پروژه اي كه توضيحات بر روي آن داده ميشود پروژه چمك زن با تاخير 500 ميلي ثانيه است كه در اين پروژه يكي از پين هاي ميكروكنترلر كه به يك عدد كليد فشاري متصل ميباشد به صورت ورودي تعريف ميشود به صورتي برنامه نوشته و پيداه سازي ميشود كه با فشردن كليد فشاري ديود نوراني روشن و با رها كردن آن ديود نوراني خاموش شود.تمامي توضيحات در محيط برنامه نويسي KEIL ميباشد.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,