توضیح کتابخانه HAL و ساختار آنها

در فصل جديد ابتدا كتابخانه هاي HAL و ساختار آنها در پروژه به صورت كامل توضيح داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,