تولید پالس با واحد PWM

تولید پالس با واحد PWM



خلاصه

در این آموزش و در ادامه مبحث تایمر با واحد PWM از میکروکنترلر آشنا می شویم و موجی با فرکانس 10 کیلوهرتز و دوره وظیفه مشخص تولید می کنیم. با تغییر دوره وظیفه در گام های 10 درصدی میزان روشنایی LEDبرد آموزشی را کنترل می کنیم.



مشاهده ویدیو


ایجاد پروژه در نرم افزار کیوب






در نرم افزار Keil می توان از قسمت Application/User به برنامه اصلی دسترسی داشت



تشریح کد برنامه


هدرفایل های مورد نیاز پروژه


/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"

پیش تعریف توابع ایجاد شده توسط نرم افزار کیوب


/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM4_Init(void);                  
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim);

متغیرهای مورد استفاده در برنامه

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim4;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
char duty=0;
/* USER CODE END PV */

جزئیات تابع MX_GPIO_Init



/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

}

جزئیات تابع MX_TIM4_Init

/* TIM4 init function */
static void MX_TIM4_Init(void)
{

 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
 TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;

 htim4.Instance = TIM4;
 htim4.Init.Prescaler = 71;
 htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim4.Init.Period = 99;
 htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim4) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
 sConfigOC.Pulse = 49;
 sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
 sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
 if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 HAL_TIM_MspPostInit(&htim4);

}

تابع main



int main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM4_Init();

 /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_1);
 /* USER CODE END 2 */

روتین اجرای برنامه


 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */
	htim4.Instance->CCR1 = duty ; 
	HAL_Delay(100);
	duty+=10;
	if (duty>90) duty=0;	
 }
 /* USER CODE END 3 */

پروژه PWM

کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


Tags: , , , , , ,