راه اندازي وقفه واحد سريال در ميكروكنترلر STM32

در اين بخش از آموزش موضوع راه اندازي وقفه واحد سريال در ميكروكنترلر STM32 مي‌باشد.ايتدا توضيحات مفهمومي در اين آموزش داده ميشود و سپس توابعي كه در راه اندازي واحد سريال (UART) مورد نياز مي‌باشد بررسي ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,