راه اندازی سون سگمنت

هدف پروژه: می خواهیم تابعی بنویسیم که اعداد را روی نمایشگر 7 قسمتی نمایش دهد و بتوان آن را در برنامه های مختلف صدا زد.

سخت افزار مورد استفاده: در اینجا از برد آموزشی avr شرکت نامینیک که مبتنی بر تراشه ATMEGA32 است استفاده می کنیم. در قسمت پایین برد یک عدد نمایشگر 7 قسمتی 4 تایی وجود دارد. 7 عدد آند نمایشگر به پایه های 0 الی 6 پورت c میکرو وصل شده و 4 عدد کاتد نمایشگر برای انتخاب یکی از 4 عدد نمایشگر و تنظیم نور نمایشگر، به امیتر 4 ترانزیستور وصل شده. پایه های 4 الی 7 پورت b میکرو هم به بیس این ترانزیستور ها وصل شده است. ترانزیستور ها از نوع pnp بوده و کلکتور آن زمین شده است. یعنی برای روشن کردن نمایشگر باید آندها را 1 کرد و یک یا چند پایه از 4 پورت b را صفر. نمایشگر آند مشترک است.

کتابخانه های استفاده شده: در این برنامه  کتابخانه خود میکرو و کتابخانه تاخیر مورد نیاز است که در خطوط 9 و 10 از برنامه دیده می شوند. ضمن اینکه کتابخانه توابع ریاضی و کتابخانه stdlib در خطوط 11 و 12 فراخوانی شده اند.

شرح کد برنامه: در خط 14 یک آرایه تعریف شده که کد اعداد و بعضی حروف را برای نمایشگر های آند مشترک در آن قرار داده ایم. مثلا اولین خانه عدد 0x3F بوده به معنی عدد صفر. در خط 17 هم یک آرایه 4 تایی تعریف شده که با فراخوانی هر خانه آن یک نمایشگر روشن می شود.

خطوط 30 تا 54 تابع ss_s قرار دارد این تابع یک عدد صحیح از 0 تا 9999 می گیرد و در 4 عدد نمایشگر نشان می دهد. در غیر این صورت علامت Err را به معنی خطا نمایش می دهد.

دقت کنید اگر برنامه شما بیشتر از این است. تابع  ss_s را حداکثر در فاصله زمانی 20 میلی ثانیه فرا بخوانید تا نور صفحه نمایشگر ها کمرنگ یا چشمک زن نشود.

#include <mega32.h>
#include <delay.h>
 
int i;
 
unsigned char num_code[15]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,
          0x07,0x7F,0x6F,0x80,0x31,0x31,0x79,0x40};
 
unsigned char shpins[4]={0x70,0xE0,0xB0,0xD0};
 
void disp_err(void)
{
  for(i=0;i<3;i++)
   {
    PORTC=num_code[i+11];
    PORTB=shpins[i];
    delay_us(500);
   }
   PORTB=0xF0;
}
 
void ss_s(int num)
{
  int t,l,c=0;
  bit g=1;
  t=num;
  if(num>9999 || num<0)
  {
   disp_err();
  }
  else
  {          
   while(t!=0 || g)
   {
    t=t/10;
    l=num-t*10;
    num=num/10;
    PORTC=num_code[l];
    PORTB=shpins[c];
    delay_us(500);
    PORTB=0xF0;
    c++;
    g=0;
   }
  }
}
 
void main(void)
{
DDRC=0xFF;
PORTC=0x4F;
DDRB=0xF0;
 
while (1)
   {
    ss_s(1188);
    delay_ms(19);
   }
}

دانلود سورس کد

در  اینجا شما میتوانید سورس برنامه را دریافت ،کامپایل و پروگرم نمایید و شاهد عملکرد برنامه باشید.

با کلیک بر روی عکس زیر فیلم راه اندازی این پروژه را مشاهده کیند.

Tags: , ,