راه اندازی وقفه واحد سریال در eclipse

با توجه به آموزش هاي بخش قبل در را اندازي واحد سريال با استفاده از نرم افزار CUBEMX در اين بخش كد توليد شده آموزش قبلي را توضيح داده و نحوه استفاده از وقفه واحد سريال به صورت كامل در كد تشريح ميشود.كليه آموزشهاي اين بخش در محيط برنامه نويسي eclipse  مي‌باشد.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,