ساخت پروژه با IAR

در بخش اول از اين فصل ذخيره سازي پروژه و تنظيمات مربوط به آن آموزش داده ميشود و سپس يك پروژه اوليه براي نرم افزار IAR ساخته ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,