مبدل دیجیتال به آنالوگ ARM

مبدل دیجیتال به آنالوگ


خلاصه

در این آموزش با واحد DAC میکروکنترلر آشنا می شویم و در قالب یک پروژه میزان روشنایی LED برد آموزشی را با خروجی این واحد کنترل می کنیم.مشاهده ویدیوایجاد پروژه در نرم افزار کیوب


در نرم افزار Keil می توان از قسمت Application/User به برنامه اصلی دسترسی داشتتشریح کد برنامه


هدرفایل های مورد نیاز پروژه


[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Includes%20——————————————————————*%2F%0A%23include%20%22main.h%22%0A%23include%20%22stm32f1xx_hal.h%22″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


پیش تعریف توابع ایجاد شده توسط نرم افزار کیوب


[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Private%20function%20prototypes%20———————————————–*%2F%0Avoid%20SystemClock_Config(void)%3B%0Astatic%20void%20MX_GPIO_Init(void)%3B%0Astatic%20void%20MX_DAC_Init(void)%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


متغیرهای مورد استفاده در برنامه

[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Private%20variables%20———————————————————*%2F%0ADAC_HandleTypeDef%20hdac%3B%0A%0A%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20PV%20*%2F%0A%2F*%20Private%20variables%20———————————————————*%2F%0Auint8_t%20dacvalue%3D0%3B%0A%2F*%20USER%20CODE%20END%20PV%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


 جزئیات تابع MX_GPIO_Init


[pastacode lang=”c” manual=”%2F**%20Configure%20pins%20as%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Analog%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Input%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Output%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20EVENT_OUT%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20EXTI%0A*%2F%0Astatic%20void%20MX_GPIO_Init(void)%0A%7B%0A%0A%20%20%2F*%20GPIO%20Ports%20Clock%20Enable%20*%2F%0A%20%20__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()%3B%0A%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


جزئیات تابع MX_DAC_Init

[pastacode lang=”c” manual=”%0A%2F*%20DAC%20init%20function%20*%2F%0Astatic%20void%20MX_DAC_Init(void)%0A%7B%0A%0A%20%20DAC_ChannelConfTypeDef%20sConfig%3B%0A%0A%20%20%20%20%2F**DAC%20Initialization%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20hdac.Instance%20%3D%20DAC%3B%0A%20%20if%20(HAL_DAC_Init(%26hdac)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%20%20%2F**DAC%20channel%20OUT1%20config%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20sConfig.DAC_Trigger%20%3D%20DAC_TRIGGER_NONE%3B%0A%20%20sConfig.DAC_OutputBuffer%20%3D%20DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE%3B%0A%20%20if%20(HAL_DAC_ConfigChannel(%26hdac%2C%20%26sConfig%2C%20DAC_CHANNEL_1)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%20%20%2F**DAC%20channel%20OUT2%20config%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20if%20(HAL_DAC_ConfigChannel(%26hdac%2C%20%26sConfig%2C%20DAC_CHANNEL_2)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

تابع main[pastacode lang=”c” manual=”int%20main(void)%0A%7B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%201%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%201%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20MCU%20Configuration———————————————————-*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Reset%20of%20all%20peripherals%2C%20Initializes%20the%20Flash%20interface%20and%20the%20Systick.%20*%2F%0A%20%20HAL_Init()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20Init%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20Init%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Configure%20the%20system%20clock%20*%2F%0A%20%20SystemClock_Config()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20SysInit%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20SysInit%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Initialize%20all%20configured%20peripherals%20*%2F%0A%20%20MX_GPIO_Init()%3B%0A%20%20MX_DAC_Init()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%202%20*%2F%0A%09HAL_DAC_Start(%26hdac%2C%20DAC_CHANNEL_1)%3B%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%202%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


روتین اجرای برنامه


[pastacode lang=”c” manual=”%20%20%2F*%20Infinite%20loop%20*%2F%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20WHILE%20*%2F%0A%20%20while%20(1)%0A%20%20%7B%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20WHILE%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%203%20*%2F%0A%09HAL_DAC_SetValue(%26hdac%2CDAC_CHANNEL_1%2CDAC_ALIGN_8B_R%2Cdacvalue)%3B%0A%09dacvalue%2B%3D20%3B%0A%09if%20(dacvalue%3E255)%20dacvalue%3D0%3B%0A%09HAL_Delay(200)%3B%09%0A%20%20%7D%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%203%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]پروژه DAC
کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


Tags: , , , , , ,