پیکربندی واحد سریال با وقفه در CUBEMX

با توجه به توضيحات مفهومي وقفه واحد سريال در آموزش قبل در اين آموزش وارد كار عملياتي شده و واحد سريال (UART) با استفاده از نرم افزار CUBEMX پيكر بندي ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,