آموزش جامع Altium Designer

تومان 29,800

ویژگی های مجموعه آموزشی Altium Designer :

 • بیش از 10 ساعت آموزش
 • بدون محدودیت در دفعات نصب
 • همراه با نرم افزار Altium Designer
 • همراه با فایل های تمرینی

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل اول : آشنایی با مفاهیم فیبرهای مدار چاپی

 • تعریف PCB 
 • استاندارد های PCB
 • انواع فیبرهای مدار چاپی 

فصل دومآشنایی با مقدمات طراحی

 • نرم افزار Altium Designer
 • شماتیک 
 • امپریال و متریک
 • کار روی شبکهگریدها )
 • کار از نمای بالا
 • PAD
 • Track یا Line
 • VIA 
 • FootPrint
 • فاصله گذاری
 • لایه های مختلف در طراحی نرم افزاری
 • NET
 • کتابخانه
 • مراحل آرایش برد
 • مسیر یابی
 • طراحی یک رو و دو رو
 • صفحه سیلک
 • ماسک لحیم
 • لایه های مکانیکی
 • لایه محافظتی
 • تراز لایه ها
 • نت لیست
 • چک کردن قانون طراحی
 • نام گذاری مستقیم و معکوس

 

فصل سوم : آشنایی با محیط نرم افزار

 • محیط Altium Designer
 • نحوه ایجاد فایل پروژه
 • نحوه ایجاد فایل شماتیک
 • نحوه ایجاد فایلPCB
 • تغییرات فایل های ایجاد شده
 • مدیریت بر فایل ها از طریق Storage Manager
 • قابلیت  Project Packager

فصل چهارم : رسم نقشه در محیط شماتیک

 • بررسی صفحه شماتیک
 • کتابخانه شماتیک
 • اضافه کردن کتابخانه های خاص

فصل پنجمارتباط دهی بین المان ها 

 • ابزار WIRE
 • ابزار NET Label
 • ابزار Power Port
 • ابزار No ERC

 

فصل ششمایجاد کتابخانه شماتیک

 • محیط طراحی
 • ابزار طراحی Rectangle
 • ابزار نوشتاری Text String
 • ابزار PIN
 • وارد کردن قطعه و کامپایل در نقشه شماتیک
 • یافتن المان های موجود در محیط شماتیک

فصل هفتمآشنایی با منوها

 • آشنایی با منوی DXP در محیط نرم افزار
 • آشنایی با منوی File در محیط نرم  افزار
 • آشنایی با نمای View در محیط نرم افزار
 • آشنایی با منوی Edit در محیط شماتیک
 • آشنایی با منوی View در محیط شماتیک
 • آشنایی با منوی Place در محیط شماتیک
 • آشنایی با منوی Design در محیط شماتیک
 • آشنایی با منوی Tools در محیط شماتیک
 • آشنایی با پنل Favorites
 • آشنایی با پنل Snippets
 • آشنایی با پنل ClipBoard

 

فصل هشتمآشنایی با منوهای محیط PCB

 • آشنایی با منوی Edit در محیط PCB
 • آشنایی با منویView  در محیط PCB
 • آشنایی با منویPlace  در محیط PCB

 

فصل نهمکتابخانه PCB

 • محیط کتابخانه PCB
 • ساخت FootPrint به روش دستی
 • ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار PAD )
 • ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Arc )
 • ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Line )
 • مشخص نمودن خصوصیات PAD
 • ساخت FootPrint توسط ابزار Component Wizard

فصل دهماختصاص FootPrint

 • اختصاص FootPrint به کتابخانه شماتیک طراحی شده

 

فصل یازدهمانتقال نقشه

 • انتقال از محیط شماتیک به PCB
 • تنظیمات محیط PCB
 • بررسی لایه های طراحی محیط PCB

 

فصل دوازدهممسیریابی دستی

 • مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی یک رو
 • مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی دو رو

 

فصل سیزدهممسیریابی خودکار

 • مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی یک رو    
 • یافتن خطا در مسیریابی خودکار
 • مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی دو رو    
 • مسیریابی خودکار خاص و سفارشی

 

فصل چهاردهممسیریابی مدارات چند لایه

 • مسیریابی فیبرهای مدار چاپی چند لایه

فصل پانزدهممعرفی چند ابزار در محیط PCB

 • ابزار  Interactive Routing
 • ابزار Teardrops
 • ابزار Interactive Length Tuning
 • ابزارSolid Region  و Fill
 • ابزار Polyon Pour

 

فصل شانزدهمکتابخانه های چند بخشی

 • ساخت کتابخانه های چند بخشی

 

فصل هفدهمکتابخانه های مجتمع

 • ایجاد کتابخانه های مجتمع

فصل هجدهمالمان های SMD

 • آشنایی با المان های SMD
 • FootPrint مقاومت ها و خازن های بدون قطب SMD
 • FootPrint خازن های دارای قطب SMD

 

فصل نوزدهممحیط سه بعدی

 • آشنایی با محیط سه بعدی نرم افزار Altium Designer
 • استفاده از قابلیت Component Body Manager

 

فصل بیستمتولید خروجی و ویرایش فایل

 • ایجاد لیست صورت لوازم 
 • استفاده از پایگاه داده ای برای صورت لوازم
 • تنظیم ارتباط با پایگاه داده ای
 • مرتبط نمودن پایگاه داده ای به لیست صورت لوازم
 • صادر کردن گزارش
 • استفاده از قالب های فایل اکسل
 • ایجاد یک فایل Output Job جدید
 • تنظیمات مربوط به چاپ نمودن خروجی ها
 • ایجاد فایل CAM

فصل بیست و یکمسیستم های طراحی مشتمل بر چندین صفحه

 • مفهوم سیستم های چند بخشی
 • طراحی FLAT
 • طراحی سلسله مراتبی