اموزش راه اندازی LED

سخت افزار

برای تست این برنامه می­توانید از چهارLED  که بر روی  برد آموزشی قرار دارد، استفاده کنید. شماره­ی پین­هایی که می­توانید استفاده کنید، در تصویر زیر نشان داده شده است.

آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه­ی Download    پروگرم نمائید.

توضیحات مربوط به برنامه

ابتدا استراکچری، مربوط به تنظیمات اولیه پین­های ورودی و خروجی تعریف شده است.

#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "bsp.h"
#include "delay.h"
 
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 
voidsetAllLed(void);
voidresetAllLed(void);

سپس در تابع main  برنامه تنظیمات مربوط به کلاک GPIO  وخود GPIO انجام شده است.

intmain(void)
{
  
 delay_intial();
/************* Configure the clock and GPIO ******************* */
  /* ALL LED Port Periph clock enable */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK |
             LED3_GPIO_CLK | LED4_GPIO_CLK, ENABLE);
 
 /* Configure LED1 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  
   /* Configure LED2 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
 
   /* Configure LED3 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  
     /* Configure LED4 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

و در ادامه توابع و دستورا ت مربوط به روشن و خاموش کردن led با استفاده از توابع cmsis  قرار دارد .

  GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN);
  delayMs(200); 
  GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
  delayMs(200); 
  GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
  delayMs(200); 
  GPIO_SetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
  delayMs(200); 
  
  resetAllLed();
  delayMs(200); 
  
  GPIO_SetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
  delayMs(200);     
  GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
  delayMs(200); 
  GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
  delayMs(200); 
  GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN);
  delayMs(200); 
  while(1)
  { 
    setAllLed();  
    delayMs(200);  
    resetAllLed();
    delayMs(200);  
  } 
/**
 * @brief This function sets and resets all leds.
 * @param None
 * @retval None
 */
voidsetAllLed(void)
{
  GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN);
  GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
  GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
  GPIO_SetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
}

voidresetAllLed(void)
{
  GPIO_ResetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN);
  GPIO_ResetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
  GPIO_ResetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
  GPIO_ResetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
}

 

دانلود مثال ها و pdf این مقالهمقالات

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

مطلب قبلی
اموزش راه اندازی LED (مثال دوم)
مطلب بعدی
آموزش میکروکنترلر STM32