راه اندازی پرتکل سریال میکروکنترلر ARM STM32

 


مشاهده ی فیلم های اموزشی بیشتر درباره ی پرتکل سریال


هدف از این مثال این است که شما با پرتکل سریال (ُUSART) وطریقه ی راه اندازی ان در میکروکنترلر های ARM   آشنا شوید.


 شرح کلی برنامه

هر 500 میلی ثانیه یک واحد به مقدار متغیر i  اضافه می­شود و تغییرات به پورت سریال 1و2 ارسال می­شود .

[pastacode lang=”cpp” manual=”%23include%20%22stm32f10x_usart.h%22%0A%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%23include%20%22bsp.h%22%0A%23include%20%22delay.h%22%0A%20%0A%2F%2Fprintf%20init%0Astruct%20__FILE%20%7B%20int%20handle%3B%7D%20%3B%0A%20%0AFILE%20__stdout%3B%0AFILE%20__stdin%3B%0AFILE%20__stderr%3B%0A%20%0Aint%20fputc(int%20ch%2C%20FILE%20*f)%20%0A%7B%0A%20%20%20%20while(!USART_GetFlagStatus(COM1%2CUSART_FLAG_TXE))%3B%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20USART_SendData(COM1%2Cch)%3B%20%20%20%0A%20%0A%20%20%20%20while(!USART_GetFlagStatus(COM2%2CUSART_FLAG_TXE))%3B%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20USART_SendData(COM2%2Cch)%3B%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20return%20ch%3B%20%0A%7D%0A%20%20%0A%20%0Aint%20main(void)%0A%7B%0A%20%20%20uint16_t%20i%3B%20%20%20%2F%2Fcounter%20variable%20to%20send%0A%20%20%20%20%2F*********%20Intial%20the%20clock%20and%20perpherals%20***********%2F%0A%20%20RCC_Configuration()%3B%0A%20%20GPIO_Configuration()%3B%0A%20%20Com1_Intial()%3B%20%20%2F%2Fusb%20to%20serial%0A%20%20Com2_Intial()%3B%20%20%2F%2FCOM%20PORT%0A%20%20%0A%20%20delay_intial()%3B%0A%20%20%20%20%0A%20%20printf(%22Naminic%20STM32%20evaluation%20board%22)%3B%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20while(1)%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20i%2B%2B%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20printf(%22The%20Number%20is%20%3A%25d%22%2Ci)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20delayMs(500)%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%200%3B%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


  سخت افزار

برای تست این برنامه می توانید از ترمینال ویندوز استفاده نمائید .


آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ­ی Download    پروگرم نمائید.

 

 


 

دانلود مثال ها و pdf این مقالهمقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی ADC در ARM STM32
مطلب بعدی
اموزش راه اندازی کلید با ARM STM32