راه اندازی LM35 با میکروکنترلر ARM

 


مشاهده ی فیلم های اموزشی بیشتر درباره ی مبدل انالوگ دیجیتال


هدف از مثال زیر این است که شما با مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC)) و طریقه­ ی راه­اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM   آشنا شوید.


سخت افزار

برای تست این برنامه می توانید کمی حرارت به سنسور اعمال بکنید تا تغیرات دما را بر روی پورت سریال مشاهده بکنید.


آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ­ی Download    پروگرم نمائید.

 

 


توضیحات مربوط به برنامه

ابتدا کتابخانه­ های مربوطه فراخوانی شده­ اند.

[pastacode lang=”cpp” manual=”%23include%20%22stm32f10x_usart.h%22%0A%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%23include%20%22bsp.h%22%0A%23include%20%22delay.h%22″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

دستوراتی که در زیر آورده شده است، مربوط به ارسال داده از طریق سریال است که این تنظیمات برای ارسال داده­ها  استفاده می­شوند تا امکان استفاده از printf وجود داشته باشد.

[pastacode lang=”cpp” manual=”%2F%2Fprintf%20init%0Astruct__FILE%20%7B%20inthandle%3B%7D%20%3B%0A%0AFILE__stdout%3B%0AFILE__stdin%3B%0AFILE__stderr%3B%0A%0Aintfputc(intch%2C%20FILE*f)%20%0A%7B%0A%20%20%20%20while(!USART_GetFlagStatus(COM1%2CUSART_FLAG_TXE))%3B%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20USART_SendData(COM1%2Cch)%3B%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20while(!USART_GetFlagStatus(COM2%2CUSART_FLAG_TXE))%3B%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20USART_SendData(COM2%2Cch)%3B%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20returnch%3B%20%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

در تابع اصلی (main) ابتدا کلاک مربوط به GPIO  ، Usart و ADC  روشن می­شود و سپس پیکربندی مربوط به هر یک از این پریفرالها انجام می گیرد. در داخل حلقه­ی while  از طریق تابع getTemp  مقدار دما(خروجی lm35)را محاسبه می کندو از طریق USAR1 , USART2  ارسال می­شوند.

[pastacode lang=”cpp” manual=”intmain(void)%0A%7B%0A%20%20%20%20%2F**********%20Intial%20the%20clock%20and%20perpherals%20*********%2F%0A%20%20RCC_Configuration()%3B%0A%20%20GPIO_Configuration()%3B%0A%20%20Com1_Intial()%3B%20%20%2F%2Fusb%20to%20serial%0A%20%20Com2_Intial()%3B%20%20%2F%2FCOM%20PORT%20(Rs232)%0A%20%20ADC1_Intial()%3B%0A%20%20delay_intial()%3B%0A%20%20printf(%22Naminic%20STM32%20evaluation%20board%22)%3B%0A%20%20%20%20while(1)%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20printf(%22Temperature%20is%20%3A%20%25d%20%25cC%22%2CgetTemp()%2C176)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20delayMs(400)%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return0%3B%20%20%0A%20%20%7D%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

 

دانلود مثال ها و pdf این مقاله 

مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی سنسور دمای میکروکنترلر STM32
مطلب بعدی
راه اندازی SPI میکروکنترلر ARM