واحد کلاک میکروکنترلر ARM

تنظیمات کلاک میکروکنترلر


خلاصه

در این آموزش با جزئیات بیشتری از نرم افزار CubeMX آشنا می شویم و در مورد تنظیمات واحد کلاک میکروکنترلر با نرم افزار CubeMX کار خواهیم کرد.مشاهده ویدیو


نحوه انتخاب کریستال خارجی در نرم افزار کیوبجزئیات واحد کلاک در نرم افزار کیوبجزئیات تابغ SystemClock_Config


/** System Clock Configuration
*/
void SystemClock_Config(void)
{

 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV5;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.Prediv1Source = RCC_PREDIV1_SOURCE_PLL2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
 RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2State = RCC_PLL2_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2MUL = RCC_PLL2_MUL8;
 RCC_OscInitStruct.PLL2.HSEPrediv2Value = RCC_HSE_PREDIV2_DIV5;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick 
  */
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 __HAL_RCC_PLLI2S_ENABLE();

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


مقالات

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب قبلی
دیباگ در نرم افزار Keil
مطلب بعدی
وقفه خارجی در ARM