واحد کلاک میکروکنترلر ARM

تنظیمات کلاک میکروکنترلر


خلاصه

در این آموزش با جزئیات بیشتری از نرم افزار CubeMX آشنا می شویم و در مورد تنظیمات واحد کلاک میکروکنترلر با نرم افزار CubeMX کار خواهیم کرد.مشاهده ویدیو


نحوه انتخاب کریستال خارجی در نرم افزار کیوبجزئیات واحد کلاک در نرم افزار کیوبجزئیات تابغ SystemClock_Config


[pastacode lang=”c” manual=”%2F**%20System%20Clock%20Configuration%0A*%2F%0Avoid%20SystemClock_Config(void)%0A%7B%0A%0A%20%20RCC_OscInitTypeDef%20RCC_OscInitStruct%3B%0A%20%20RCC_ClkInitTypeDef%20RCC_ClkInitStruct%3B%0A%0A%20%20%20%20%2F**Initializes%20the%20CPU%2C%20AHB%20and%20APB%20busses%20clocks%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20RCC_OscInitStruct.OscillatorType%20%3D%20RCC_OSCILLATORTYPE_HSE%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.HSEState%20%3D%20RCC_HSE_ON%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue%20%3D%20RCC_HSE_PREDIV_DIV5%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.HSIState%20%3D%20RCC_HSI_ON%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.Prediv1Source%20%3D%20RCC_PREDIV1_SOURCE_PLL2%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState%20%3D%20RCC_PLL_ON%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource%20%3D%20RCC_PLLSOURCE_HSE%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL%20%3D%20RCC_PLL_MUL9%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2State%20%3D%20RCC_PLL2_ON%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2MUL%20%3D%20RCC_PLL2_MUL8%3B%0A%20%20RCC_OscInitStruct.PLL2.HSEPrediv2Value%20%3D%20RCC_HSE_PREDIV2_DIV5%3B%0A%20%20if%20(HAL_RCC_OscConfig(%26RCC_OscInitStruct)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%20%20%2F**Initializes%20the%20CPU%2C%20AHB%20and%20APB%20busses%20clocks%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20RCC_ClkInitStruct.ClockType%20%3D%20RCC_CLOCKTYPE_HCLK%7CRCC_CLOCKTYPE_SYSCLK%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7CRCC_CLOCKTYPE_PCLK1%7CRCC_CLOCKTYPE_PCLK2%3B%0A%20%20RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource%20%3D%20RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK%3B%0A%20%20RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider%20%3D%20RCC_SYSCLK_DIV1%3B%0A%20%20RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider%20%3D%20RCC_HCLK_DIV2%3B%0A%20%20RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider%20%3D%20RCC_HCLK_DIV1%3B%0A%0A%20%20if%20(HAL_RCC_ClockConfig(%26RCC_ClkInitStruct%2C%20FLASH_LATENCY_2)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%20%20%2F**Configure%20the%20Systick%20interrupt%20time%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()%2F1000)%3B%0A%0A%20%20%20%20%2F**Configure%20the%20Systick%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK)%3B%0A%0A%20%20%20%20%2F**Configure%20the%20Systick%20interrupt%20time%20%0A%20%20%20%20*%2F%0A%20%20__HAL_RCC_PLLI2S_ENABLE()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20SysTick_IRQn%20interrupt%20configuration%20*%2F%0A%20%20HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn%2C%200%2C%200)%3B%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
دیباگ در نرم افزار Keil
مطلب بعدی
وقفه خارجی در ARM