تولید پالس با واحد PWM

تولید پالس با واحد PWMخلاصه

در این آموزش و در ادامه مبحث تایمر با واحد PWM از میکروکنترلر آشنا می شویم و موجی با فرکانس 10 کیلوهرتز و دوره وظیفه مشخص تولید می کنیم. با تغییر دوره وظیفه در گام های 10 درصدی میزان روشنایی LEDبرد آموزشی را کنترل می کنیم.مشاهده ویدیو


ایجاد پروژه در نرم افزار کیوب


در نرم افزار Keil می توان از قسمت Application/User به برنامه اصلی دسترسی داشتتشریح کد برنامه


هدرفایل های مورد نیاز پروژه


[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Includes%20——————————————————————*%2F%0A%23include%20%22main.h%22%0A%23include%20%22stm32f1xx_hal.h%22″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


پیش تعریف توابع ایجاد شده توسط نرم افزار کیوب


[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Private%20function%20prototypes%20———————————————–*%2F%0Avoid%20SystemClock_Config(void)%3B%0Astatic%20void%20MX_GPIO_Init(void)%3B%0Astatic%20void%20MX_TIM4_Init(void)%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0Avoid%20HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef%20*htim)%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


متغیرهای مورد استفاده در برنامه

[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Private%20variables%20———————————————————*%2F%0ATIM_HandleTypeDef%20htim4%3B%0A%0A%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20PV%20*%2F%0A%2F*%20Private%20variables%20———————————————————*%2F%0Achar%20duty%3D0%3B%0A%2F*%20USER%20CODE%20END%20PV%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


جزئیات تابع MX_GPIO_Init


[pastacode lang=”c” manual=”%0A%2F**%20Configure%20pins%20as%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Analog%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Input%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Output%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20EVENT_OUT%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20EXTI%0A*%2F%0Astatic%20void%20MX_GPIO_Init(void)%0A%7B%0A%0A%20%20%2F*%20GPIO%20Ports%20Clock%20Enable%20*%2F%0A%20%20__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE()%3B%0A%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


جزئیات تابع MX_TIM4_Init

[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20TIM4%20init%20function%20*%2F%0Astatic%20void%20MX_TIM4_Init(void)%0A%7B%0A%0A%20%20TIM_ClockConfigTypeDef%20sClockSourceConfig%3B%0A%20%20TIM_MasterConfigTypeDef%20sMasterConfig%3B%0A%20%20TIM_OC_InitTypeDef%20sConfigOC%3B%0A%0A%20%20htim4.Instance%20%3D%20TIM4%3B%0A%20%20htim4.Init.Prescaler%20%3D%2071%3B%0A%20%20htim4.Init.CounterMode%20%3D%20TIM_COUNTERMODE_UP%3B%0A%20%20htim4.Init.Period%20%3D%2099%3B%0A%20%20htim4.Init.ClockDivision%20%3D%20TIM_CLOCKDIVISION_DIV1%3B%0A%20%20htim4.Init.AutoReloadPreload%20%3D%20TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIM_Base_Init(%26htim4)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20sClockSourceConfig.ClockSource%20%3D%20TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIM_ConfigClockSource(%26htim4%2C%20%26sClockSourceConfig)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20if%20(HAL_TIM_PWM_Init(%26htim4)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20sMasterConfig.MasterOutputTrigger%20%3D%20TIM_TRGO_RESET%3B%0A%20%20sMasterConfig.MasterSlaveMode%20%3D%20TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(%26htim4%2C%20%26sMasterConfig)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20sConfigOC.OCMode%20%3D%20TIM_OCMODE_PWM1%3B%0A%20%20sConfigOC.Pulse%20%3D%2049%3B%0A%20%20sConfigOC.OCPolarity%20%3D%20TIM_OCPOLARITY_HIGH%3B%0A%20%20sConfigOC.OCFastMode%20%3D%20TIM_OCFAST_DISABLE%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(%26htim4%2C%20%26sConfigOC%2C%20TIM_CHANNEL_1)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20HAL_TIM_MspPostInit(%26htim4)%3B%0A%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

تابع main[pastacode lang=”c” manual=”int%20main(void)%0A%7B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%201%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%201%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20MCU%20Configuration———————————————————-*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Reset%20of%20all%20peripherals%2C%20Initializes%20the%20Flash%20interface%20and%20the%20Systick.%20*%2F%0A%20%20HAL_Init()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20Init%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20Init%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Configure%20the%20system%20clock%20*%2F%0A%20%20SystemClock_Config()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20SysInit%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20SysInit%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Initialize%20all%20configured%20peripherals%20*%2F%0A%20%20MX_GPIO_Init()%3B%0A%20%20MX_TIM4_Init()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%202%20*%2F%0A%09HAL_TIM_PWM_Start(%26htim4%2CTIM_CHANNEL_1)%3B%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%202%20*%2F%0A” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


روتین اجرای برنامه


[pastacode lang=”c” manual=”%20%20%2F*%20Infinite%20loop%20*%2F%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20WHILE%20*%2F%0A%20%20while%20(1)%0A%20%20%7B%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20WHILE%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%203%20*%2F%0A%09htim4.Instance-%3ECCR1%20%3D%20duty%20%3B%20%0A%09HAL_Delay(100)%3B%0A%09duty%2B%3D10%3B%0A%09if%20(duty%3E90)%20duty%3D0%3B%09%0A%20%20%7D%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%203%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


پروژه PWM

کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


مقالات

نظرات

 • آموزش ARM برای همه - نامینیک ,

  […] تولید پالس با واحد PWM […]

 • حمید ,

  با تشکر از پست خوب شما در مورد stm32 و تشکر از صداقت شما

 • نظر بدهید

  مطلب قبلی
  مبدل آنالوگ به دیجیتال ARM
  مطلب بعدی
  راه اندازی واحد تایمر ARM