راه اندازی واحد تایمر ARM

واحد تایمر برای زمان سنجی


خلاصه

در این آموزش با واحد تایمر میکروکنترلر آشنا می شویم و در ساده ترین حالت کاری تایمر، یک تاخیر مشخص ایجاد میکنیم وبرنامه چشمک زن را با استفاده از این تاخیر دوباره، پیاده سازی می کنیم.


 


مشاهده ویدیوایجاد پروژه در نرم افزار کیوب


در نرم افزار Keil می توان از قسمت Application/User به برنامه اصلی دسترسی داشتتشریح کد برنامه


هدرفایل های مورد نیاز پروژه


/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"

پیش تعریف توابع ایجاد شده توسط نرم افزار کیوب


/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);

متغیرهای مورد استفاده در برنامه

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim2;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint16_t tim2_Counter;
/* USER CODE END PV */

جزئیات تابع MX_GPIO_Init/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pins : PC2 PC3 PC4 PC5 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}

جزئیات تابع MX_TIM2_Init

/* TIM2 init function */
static void MX_TIM2_Init(void)
{

 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;

 htim2.Instance = TIM2;
 htim2.Init.Prescaler = 224;
 htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim2.Init.Period = 63999;
 htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

تابع mainint main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM2_Init();

 /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
 /* USER CODE END 2 */

روتین اجرای برنامه


 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */
	tim2_Counter=htim2.Instance->CNT;
	if (tim2_Counter>63999/2)	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
		else HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
 }
 /* USER CODE END 3 */


پروژه تایمر
کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


مقالات

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب قبلی
تولید پالس با واحد PWM
مطلب بعدی
راه اندازی واحد سریال ARM