راه اندازی واحد تایمر ARM

واحد تایمر برای زمان سنجی


خلاصه

در این آموزش با واحد تایمر میکروکنترلر آشنا می شویم و در ساده ترین حالت کاری تایمر، یک تاخیر مشخص ایجاد میکنیم وبرنامه چشمک زن را با استفاده از این تاخیر دوباره، پیاده سازی می کنیم.


 


مشاهده ویدیوایجاد پروژه در نرم افزار کیوب


در نرم افزار Keil می توان از قسمت Application/User به برنامه اصلی دسترسی داشتتشریح کد برنامه


هدرفایل های مورد نیاز پروژه


[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Includes%20——————————————————————*%2F%0A%23include%20%22main.h%22%0A%23include%20%22stm32f1xx_hal.h%22″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


پیش تعریف توابع ایجاد شده توسط نرم افزار کیوب


[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Private%20function%20prototypes%20———————————————–*%2F%0Avoid%20SystemClock_Config(void)%3B%0Astatic%20void%20MX_GPIO_Init(void)%3B%0Astatic%20void%20MX_TIM2_Init(void)%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


متغیرهای مورد استفاده در برنامه

[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20Private%20variables%20———————————————————*%2F%0ATIM_HandleTypeDef%20htim2%3B%0A%0A%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20PV%20*%2F%0A%2F*%20Private%20variables%20———————————————————*%2F%0Auint16_t%20tim2_Counter%3B%0A%2F*%20USER%20CODE%20END%20PV%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


جزئیات تابع MX_GPIO_Init


[pastacode lang=”c” manual=”%0A%2F**%20Configure%20pins%20as%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Analog%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Input%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20Output%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20EVENT_OUT%0A%20%20%20%20%20%20%20%20*%20EXTI%0A*%2F%0Astatic%20void%20MX_GPIO_Init(void)%0A%7B%0A%0A%20%20GPIO_InitTypeDef%20GPIO_InitStruct%3B%0A%0A%20%20%2F*%20GPIO%20Ports%20Clock%20Enable%20*%2F%0A%20%20__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()%3B%0A%20%20__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()%3B%0A%0A%20%20%2F*Configure%20GPIO%20pin%20Output%20Level%20*%2F%0A%20%20HAL_GPIO_WritePin(GPIOC%2C%20GPIO_PIN_2%7CGPIO_PIN_3%7CGPIO_PIN_4%7CGPIO_PIN_5%2C%20GPIO_PIN_RESET)%3B%0A%0A%20%20%2F*Configure%20GPIO%20pins%20%3A%20PC2%20PC3%20PC4%20PC5%20*%2F%0A%20%20GPIO_InitStruct.Pin%20%3D%20GPIO_PIN_2%7CGPIO_PIN_3%7CGPIO_PIN_4%7CGPIO_PIN_5%3B%0A%20%20GPIO_InitStruct.Mode%20%3D%20GPIO_MODE_OUTPUT_PP%3B%0A%20%20GPIO_InitStruct.Speed%20%3D%20GPIO_SPEED_FREQ_LOW%3B%0A%20%20HAL_GPIO_Init(GPIOC%2C%20%26GPIO_InitStruct)%3B%0A%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


جزئیات تابع MX_TIM2_Init

[pastacode lang=”c” manual=”%2F*%20TIM2%20init%20function%20*%2F%0Astatic%20void%20MX_TIM2_Init(void)%0A%7B%0A%0A%20%20TIM_ClockConfigTypeDef%20sClockSourceConfig%3B%0A%20%20TIM_MasterConfigTypeDef%20sMasterConfig%3B%0A%0A%20%20htim2.Instance%20%3D%20TIM2%3B%0A%20%20htim2.Init.Prescaler%20%3D%20224%3B%0A%20%20htim2.Init.CounterMode%20%3D%20TIM_COUNTERMODE_UP%3B%0A%20%20htim2.Init.Period%20%3D%2063999%3B%0A%20%20htim2.Init.ClockDivision%20%3D%20TIM_CLOCKDIVISION_DIV1%3B%0A%20%20htim2.Init.AutoReloadPreload%20%3D%20TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIM_Base_Init(%26htim2)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20sClockSourceConfig.ClockSource%20%3D%20TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIM_ConfigClockSource(%26htim2%2C%20%26sClockSourceConfig)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20sMasterConfig.MasterOutputTrigger%20%3D%20TIM_TRGO_RESET%3B%0A%20%20sMasterConfig.MasterSlaveMode%20%3D%20TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE%3B%0A%20%20if%20(HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(%26htim2%2C%20%26sMasterConfig)%20!%3D%20HAL_OK)%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20_Error_Handler(__FILE__%2C%20__LINE__)%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

تابع main[pastacode lang=”c” manual=”int%20main(void)%0A%7B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%201%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%201%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20MCU%20Configuration———————————————————-*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Reset%20of%20all%20peripherals%2C%20Initializes%20the%20Flash%20interface%20and%20the%20Systick.%20*%2F%0A%20%20HAL_Init()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20Init%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20Init%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Configure%20the%20system%20clock%20*%2F%0A%20%20SystemClock_Config()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20SysInit%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20SysInit%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20Initialize%20all%20configured%20peripherals%20*%2F%0A%20%20MX_GPIO_Init()%3B%0A%20%20MX_TIM2_Init()%3B%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%202%20*%2F%0A%09HAL_TIM_Base_Start(%26htim2)%3B%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%202%20*%2F%0A” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


روتین اجرای برنامه


[pastacode lang=”c” manual=”%20%20%2F*%20Infinite%20loop%20*%2F%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%20WHILE%20*%2F%0A%20%20while%20(1)%0A%20%20%7B%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%20WHILE%20*%2F%0A%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20BEGIN%203%20*%2F%0A%09tim2_Counter%3Dhtim2.Instance-%3ECNT%3B%0A%09if%20(tim2_Counter%3E63999%2F2)%09HAL_GPIO_WritePin(GPIOC%2CGPIO_PIN_2%2CGPIO_PIN_SET)%3B%0A%09%09else%20HAL_GPIO_WritePin(GPIOC%2CGPIO_PIN_2%2CGPIO_PIN_RESET)%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20%2F*%20USER%20CODE%20END%203%20*%2F” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]پروژه تایمر
کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
تولید پالس با واحد PWM
مطلب بعدی
راه اندازی واحد سریال ARM