مبدل آنالوگ به دیجیتال ARM

مبدل آنالوگ به دیجیتال(سنسور دما)


خلاصه

در این آموزش با واحد ADC میکروکنترلر آشنا می شویم. سپس از سنسور دمای آنالوگ LM35 موجود بر روی برد آموزشی استفاده می کنیم و در قالب یک پروژه مقدار خوانده شده از واحد ADCرا به رایانه ارسال می کنیم. همچنین دمای محیط را در قالب یک BAR LED روی LED های برد آموزشی نشان می دهیم.مشاهده ویدیوایجاد پروژه در نرم افزار کیوب
 در نرم افزار Keil می توان از قسمت Application/User به برنامه اصلی دسترسی داشتتشریح کد برنامه


هدرفایل های مورد نیاز پروژه


/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"

پیش تعریف توابع ایجاد شده توسط نرم افزار کیوب


/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);

متغیرهای مورد استفاده در برنامه

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;

UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint16_t adcValue=0;
char buffer[20];
/* USER CODE END PV */

جزئیات تابع MX_GPIO_Init


/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pins : PC2 PC3 PC4 PC5 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}

جزئیات تابع MX_ADC1_Init

/* ADC1 init function */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;

  /**Common config 
  */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure Regular Channel 
  */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_10;
 sConfig.Rank = 1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

تابع mainint main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_USART2_UART_Init();

 /* USER CODE BEGIN 2 */

 /* USER CODE END 2 */

روتین اجرای برنامه


 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
 /* USER CODE END WHILE */
	
 /* USER CODE BEGIN 3 */
	HAL_Delay(200);	
	HAL_ADC_Start(&hadc1);
	HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10);
	adcValue=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
	HAL_ADC_Stop(&hadc1);
	sprintf(buffer,"Temper is:%d\r\n",adcValue);	
	HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*) buffer,20,10);
	if (adcValue<1000){
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
		
	}	
	else if(adcValue<2000){
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);	
	}	
	else if(adcValue<3000){
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);	
	}	
	else{
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);	
	}	
 }
 /* USER CODE END 3 */


پروژه ADC سنسور دماLM35
کانال تلگرام نامینیک

گروه تلگرام نامینیک ARM STM32


مقالات

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب قبلی
مبدل دیجیتال به آنالوگ ARM
مطلب بعدی
تولید پالس با واحد PWM