انتخاب میکروکنترلر مورد نیاز از خانواده STM32

در فصل قبل با نرم افزار CUBEMX به عنوان نرم افزار پروژه ساز و راه انداز اولیه بخش های مختلف میکرو کنترلر های خانواده STM32 آشنا و نصب نرم افزار و پیکج های مرود نیاز نیز توضیح داده شد.
در فصل دوم آموزش های میکروکنترلر STM32 شروع به کار با نرم افزار CUBEMX را آغاز میکنیم.
در این فیلم آموزشی روش انتخاب میکروکنترلر مورد نیاز از خانواده STM32 آموزش داده میشود و در انتها میکروکنترلر STM32F401RE که در برد آموزشی NUCLEO-F401RE
مورد استفاده در این سری از فیلم های آموزشی میباشدانتخاب میشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
بررسی پین های مختلف میکروکنترلر با نرم افزار CUBEMX
مطلب بعدی
نصب پیکج های نرم افزار CUBEMX