چگونگی انتخاب و نام گذاری پین های میکروکنترلر STM32

در این فیلم چگونگی انتخاب و نام گذاری پین های میکروکنترلر آموزش داده میشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر STM32
مطلب بعدی
بررسی پین های مختلف میکروکنترلر با نرم افزار CUBEMX