كامپايل پروگرام و ديباگ پروژه CUBEMX با IAR

 در اين آموزش پروژه ساخته شده در محیط برنامه نویسی IAR كامپايل پروگرام و ديباگ ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
توليد و بررسي فايل گزارش پروژه CUBEMX
مطلب بعدی
تنظيمات ساخت پروژه CUBEMX